Зовнішнє незалежне оцінювання в Україні, оригінальний тест ЗНО 2014 року.

Оригінальний ЗНО тест 2014 року з «Англійської мови»

№29.
Writing
You have received a letter from your pen-friend in which he/she complains that his/ her parents want him/her to read classical authors, while he/she is fond of fantasy. Write a letter to your pen-friend in which you tell him/her
• whether your parents influence your choice of books to read
• what is your favorite literary genre and why
• where you usually get books you'd like to read

      Сформулюйте тезу, наведіть два-три переконливі аргументи, які найкраще підтвердять Ваші міркування. Проілюструйте Ваші думки посиланнями на приклади з художньої літератури (зазначте назву твору, укажіть проблему, порушену письменником, назву твору, художній образ, через який проблему розкрито, наведіть цитату з твору тощо), історичними фактами або випадками з життя. Не переказуйте змісту, не давайте повної характеристики образів. Сформулюйте висновки. Орієнтовний обсяг роботи – 1 сторінка (200–250 слів). Текст обсягом до 100 слів екзаменатори не перевірятимуть.

      На це питання не потрібно відповідати при онлайн тестуванні. Щоб дати об`єктивну оцінку ваших знань, питання з розгорнутою відповіддю повиннні перевіряти спеціально підготовлені викладачі. При визначенні загального результату онлайн тестування буде взято 10 балів по непереведеній шкалі. Також, в кінці тестування, у вашому профілі будуть подані імовірні результати, які ви могли б набрати отримавши від 0 до 14 балів за це питання. Якщо ви не хочети щоб у кінцевий результат тесту нараховувалися ці 10, імовірно набраних вами, балів, то не клікайте по кнопці "Продовжити" на цій сторінці, а виберіть бажану операцію з правої панелі управління тестом.

Критерії оцінювання письмового висловлення
Максимально можлива сума балів за письмове висловлення (сума балів за всіма критеріями) – 14
а. Змістове наповнення (опрацювання чотирьох умов, зазначених у ситуації):
  а1 - перша умова (why you are writing):
 • Умова опрацьована повністю - 2 тестових балів
 • Умова лише згадана - 1 тестовий бал
 • Умова не опрацьована й не згадана - 0 тестових балів
  а2 - друга умова (your personal qualities, language skills and experience with children):
 • Умова опрацьована повністю - 2 тестових балів
 • Умова лише згадана - 1 тестовий бал
 • Умова не опрацьована й не згадана - 0 тестових балів
  aЗ - третя умова (why you think this work experience would be important for your future):
 • Умова опрацьована повністю - 2 тестових балів
 • Умова лише згадана - 1 тестовий бал
 • Умова не опрацьована й не згадана - 0 тестових балів
b. Структура тексту та зв’язність: b1 - зв’язність, наявність з’єднувальних елементів у тексті; b2 - відповідність письмового висловлення заданому формату:
  Зв’язність, наявність з’єднувальних елементів у тексті (b1):
 • З’єднувальні елементи забезпечують зв’язок між частинами тексту на рівні змістових абзаців, а також окремих речень в абзацах. У тексті наявні сполучники сурядності та підрядності, слова-знязки, вставні слова тощо - 2 тестових балів
 • З’єднувальні елементи між частинами тексту на рівні змістових абзаців та окремих речень в абзацах наявні частково - 1 тестовий бал
 • З’єднувальні елементи відсутні - 0 тестових балів
  Відповідність письмового висловлення заданому формату (b2):
 • Стиль висловлення повністю відповідає вимогам написання офіційного листа-заяви, в якому зазвичай висловлюється прохання бути прийнятим на роботу, зарахованим на певний курс навчання тощо.
  При написанні листа повинен бути використаний формальний стиль, для якого є характерним ввічливий, нейтральний тон, а також вживання пасивних конструкцій; формальних слів-зв’язок; використання прізвища, а не імені; використання нейтральних, формальних слів, виразів, відповідних форм привітання та прощання тощо. Неприйнятним є вживання розмовних виразів, скорочених форм тощо.
  Ознаки відповідно до формату тексту (офіційний лист-заява) повністю відповідають меті написання:
      • привітання (greeting) - відповідно до вимог оформлення офіційного лнста-заяви: Dear Mr ... або Dear Mrs... .
      • вступ (opening remarks) обов`язково повинен включати фрази; I would like to apply for ...; I am writing to apply for the position...; With reference to your advertisement...; I am writing in post of your advertisement..; I am writing to enquire whether...; I am writing with regard to your advertisement...; I would like to be consider for...; I consider myself to be... тощо.
      • основна частина (main body) обов`язково повинна включати фрази такого типу I have had experience of...; Two years ago I was employed as...; I worked as ... before...
      • кінцівка (closing remarks) обов’язково включає фрази такого типу: I would be grateful if you could...; I would appreciate a reply...; I would appreciate it if you could...; I am available for...; I look forward to hearing from you...; I ook forward to receiving your response in the near future...; I inclose references from my last employer... тощо.
      • прощання (ending) - відповідно до вимог оформлення листа-заявника: Yours sincerely. Yours faithfully - 2 тестових бала
  Стиль висловлення, ознаки відповідно до формату тексту частково відповідають меті написання, наявні порушення основних вимог (див, вище) - 1 тестовий бал
  Ознаки відповідно до формату тексту не відповідають меті написання висловлення або відсутні - 0 тестових балів
с. Використання лексики - лексична наповнюваність; - володіння лексичним матеріалом:
  Продемонстровано достатній словниковий запас для вирішення заданої комунікативної ситуації за темами «Характер людини» і «Плани на майбутнє, вибір професії». Можлива наявність лексичних помилок, які не впливають на розуміння написаного - 2 тестових балів
  Недостатній словниковий запас для вирішення заданої комунікативної ситуації на теми «Характер людини» і «Плани на майбутнє, вибір професії». Наявні лексичні помилки, що заважають адекватному сприйняттю окремих речень або абзаців - 1 тестовий бал
  Через велику кількість лексичних помилок зміст висловлення незрозумілий - 0 тестових балів
d. Використання граматики - морфологія, синтаксис, орфографія:
  Робота не містить помилок або наявні окремі помилки (не більше восьми помилок), що не заважають розумінню написаного, крім помилок на:
      • вживання числа і особи в дієслівних часових формах • вживання артиклів (основні правила)
      • порушення порядку слів у реченні
      • вживання частки to з інфінітивом • вживання незлічунаннх іменників (типу advise)
      • вживання умовних речень.
  Якщо серед восьми помилок наявна помилка, що відповідає хоч одному з перерахованих вище мовних явищ або помилок більше ніж вісім, робота оцінюється в «1» бал - 2 тестових бала
  Наявні помилки, що заважають розумінню написаного або значна кількість помилок (більше восьми), що не заважають розумінню написаного - 1 тестовий бал
  Велика кількість помилок, що унеможливлюють розуміння написаного - 0 тестових балів

Увага!
1. Якщо абітурієнт отримує оцінку «0 балів» за критерій а. Змістове наповнення, то в такому випадку вся робота оцінюється в «0 балів».
2. Якщо абітурієнт отримує оцінку «0 балів» за критерій с. Використання лексики або d. Використання граматики, то в такому випадку вся робота оцінюється в «0 балів».
3. Якщо абітурієнт не приступав до виконання завдання, власне висловлення вважається ненаписаним і вся робота оцінюється в «0 балів».


 

Управління тестом

Зберегти
Завершити
Пауза
Видалити тест
1 питання є, залишилось 28
Пропустити це питання