Цей тест був на реальному пробному тестуванні 24, 31 березня 2012 р.

Пробний онлайн тест ЗНО з «Англійської мови»

№29.
Writing
You were going to visit your friend in London at the beginning of June. But unfortunately the schedule of the independent testing has been changed. Write a letter to your friend and:
• Apologize for breaking your plans
• State the reason of your not coming
• Express your regret about postponing your meeting
Ask if it is possible to come later in the summer

Write a letter of at least 100 words. Do not write your own name, any dates, addresses or other personal information.

      Сформулюйте тезу, наведіть два-три переконливі аргументи, які найкраще підтвердять Ваші міркування. Проілюструйте Ваші думки посиланнями на приклади з художньої літератури (зазначте назву твору, укажіть проблему, порушену письменником, назву твору, художній образ, через який проблему розкрито, наведіть цитату з твору тощо), історичними фактами або випадками з життя. Не переказуйте змісту, не давайте повної характеристики образів. Сформулюйте висновки. Орієнтовний обсяг роботи – 1 сторінка (200–250 слів). Текст обсягом до 100 слів екзаменатори не перевірятимуть.

      На це питання не потрібно відповідати при онлайн тестуванні. Щоб дати об`єктивну оцінку ваших знань, питання з розгорнутою відповіддю повиннні перевіряти спеціально підготовлені викладачі. При визначенні загального результату онлайн тестування, буде взято середній бал за це питання, а саме 10 балів по непереведеній шкалі. Також, в кінці тестування, у вашому профілі будуть подані імовірні результати, які ви могли б набрати отримавши від 0 до 20 балів за це питання. Якщо ви не хочети щоб у кінцевий результат тесту нараховувалися ці 10, імовірно набраних вами, балів, то не клікайте по кнопці "Продовжити" на цій сторінці, а виберіть бажану операцію з правої панелі управління тестом.

Критерії оцінювання письмового висловлення
Максимально можлива сума балів за письмове висловлення (сума балів за всіма критеріями) – 20
а. Змістове наповнення (опрацювання чотирьох умов, зазначених у ситуації):
  а1 - перша умова:
 • Умова опрацьована повністю - 2 тестових балів
 • Умова лише згадана - 1 тестовий бал
 • Умова не опрацьована й не згадана - 0 тестових балів
  а2 - друга умова:
 • Умова опрацьована повністю - 2 тестових балів
 • Умова лише згадана - 1 тестовий бал
 • Умова не опрацьована й не згадана - 0 тестових балів
  aЗ - третя умова:
 • Умова опрацьована повністю - 2 тестових балів
 • Умова лише згадана - 1 тестовий бал
 • Умова не опрацьована й не згадана - 0 тестових балів
  a4 - четверта умова:
 • Умова опрацьована повністю - 2 тестових балів
 • Умова лише згадана - 1 тестовий бал
 • Умова не опрацьована й не згадана - 0 тестових балів
b. Структура тексту та зв’язність: b1 - логічність і послідовність викладу; b2 - зв’язність, наявність з’єднувальних елементів у тексті; bЗ - відповідність письмового висловлення заданому формату (твір, лист (особистий, діловий), оголошення, записка тощо):
  Логічність і послідовність викладу (b1):
 • Письмове висловлення побудовано логічно й послідовно - 2 тестових балів
 • Логічність й послідовність викладу частково порушено - 1 тестовий бал
 • Логіка викладу відсутня, робота складається з набору речень - 0 тестових балів
  Зв’язність, наявність з’єднувальних елементів у тексті (b2):
 • З’єднувальні елементи (сполучники сурядності because, so, if, when, that, that is why тощо, а також слова-зв’язки which, that, who та інші) наявні - 2 тестових балів
 • З’єднунальні елементи наявні частково - 1 тестовий бал
 • З’єднувальні елементи відсутні - 0 тестових балів
  Відповідність письмового висловлення заданому формату (b3):
 • Стиль висловлення повністю відповідає вимогам написання особистого листа. При написанні особистого листа повинен бути використаний неформальний стиль, для якого є характерним особистий тон, а також вживання прямого звернення до адресата; використання імені а не прізвища; використання розмовних, а не літературних виразів; вживання скорочень і відповідних форм привітання та прощання тощо.
  Ознаки відповідно до формату тексту (особистий лист) повністю відповідають меті написання:
  • Привітання (greeting) - відповідно до вимог оформлення особистого листа: Dear Lucy / Dear John / Hi / Hello тощо
  • Вступ (opening remarks) обов’язково повинен включати фрази:
      How are you?
      I thought I`d write and let you know that...
      I hope you will understand when I say that...
      What can I say, except I`m sorry that...
      I`m sorry for / I ouhs you an apology...
      I`m sorry if I upset you in any way...
      I can`t describe how sorry I am and how guilty I feel..
  , тощо
  • основна частина (main body) обов’язково сгруктурована за змістовими абзацами, присутні чотири змістові абзаци (або три змістові абзаци, якщо дві змістові умови об’єднані в один абзац) і повинна включати пояснення причин, за яких не може відбутись запланована вами зустріч/подорож тощо.
  • Кінцівка (closing remarks) обов’язково включає фрази такого типу:
      I hope you believe me when! say how sorry I am...
      I beg you to forgive me for...
      Please, write me soon and... тощо.

  • Прощання (ending) - відповідно до вимог оформленння особистого листа:
      Lots of love
      Hope to hear from you soon
      Give my best wishes to your parents
      Looking forward to your letter
      Best wishes to...
      I would be glad to hear from you soon
      Keep in touch
      Love / Regards
      Yours
  тощо - 2 тестових балів
 • Стиль висловлення, ознаки відповідно до формату тексту частково відповідають мсті написання, наявні порушання основних вимог (див. вище) - 1 тестовий бал
 • Ознаки відповідно до формату тексту на відповідають меті написання висловлення або відсутні - 0 тестових балів
с. Використання лексики - лексична наповнюваність; - володіння лексичним матеріалом:
  Використаний достатній словниковий запас. Лексичний матеріал вжито адекватно Можлива наявність кількох лексичних помилок, які не впливають на адекватність сприйняття тексту - 3 тестових балів
  Недостатній словниковий запас. Наявні лексичні помилки, що заважають адекватному сприйняттю окремих висловлювань, речень (більше двох помилок) - 2 тестових балів
  Недостатній словниковий запас. Неадекватне використання лексики, що утруднює процес розуміння цілих фрагментів тексту - 1 тестовий бал
  Через велику кількість лексичних помилок зміст висловлення незрозумілий - 0 тестових балів
d. Використання граматики - морфологія, синтаксис, орфографія:
  Робота не містить помилок або наявні окремі помилки (не більше восьми помилок), що не заважають розумінню написаного, крім помилок на: • вживання числа і особи в дієслівних часових формах • вживання артиклів (основні правила) • порушення порядку слів у реченні • вживання частки to з інфінітивом • вживання незлічунаннх іменників (типу advise) • вживання умовних речень.
  Якщо серед восьми помилок наявна помилка, що відповідає хоч одному з перерахованих вище мовних явищ або помилок більше ніж вісім, робота оцінюється в два бали - 3 тестових бала
  Наявні орфографічні, морфологічні та синтаксичні помилки що заважають розумінню окремих частин висловлення, речень або у роботі помилок більше восьми (не більше п’ятнадцяти) - 2 тестових балів
  Велика кількість орфографічних, морфологічних та синтаксичних помилок (більше п’ятнадцяти помилок), що суттєво заважають розумінню написаного - 1 тестовий бал
  Велика кількість помилок, що унеможливлюють розуміння написаного - 0 тестових балів

Увага!
1. Якщо абітурієнт отримує оцінку «0 балів» за критерій а. Змістове наповнення, то в такому випадку вся робота оцінюється в «0 балів».
2. Якщо абітурієнт отримує оцінку «0 балів» за критерій с. Використання лексики або d. Використання граматики, то в такому випадку вся робота оцінюється в «0 балів».
3. Якщо абітурієнт не приступав до виконання завдання, власне висловлення вважається ненаписаним і вся робота оцінюється в «0 балів».


 

Управління тестом

Зберегти
Завершити
Пауза
Видалити тест
1 питання є, залишилось 28
Пропустити це питання