Зовнішнє незалежне оцінювання в Україні, оригінальний тест ЗНО 2011 року.

Оригінальний ЗНО тест 2011 року з «Англійської мови»

№33.
Writing
Last month you took an active part in the TV quiz show “Around the World”. And you’ve won a prize – two tickets for a tour of Ukraine. Write a letter to your friend in which you

• invite him/her to join you
• describe the means of travel and accommodations
• describe two special places you are going to visit
• give suggestions what he/she will need to take with him/her

Write a letter of at least 100 words. Do not write your own name, any dates, addresses or other personal information. Start your letter in an appropriate way.

      Сформулюйте тезу, наведіть два-три переконливі аргументи, які найкраще підтвердять Ваші міркування. Проілюструйте Ваші думки посиланнями на приклади з художньої літератури (зазначте назву твору, укажіть проблему, порушену письменником, назву твору, художній образ, через який проблему розкрито, наведіть цитату з твору тощо), історичними фактами або випадками з життя. Не переказуйте змісту, не давайте повної характеристики образів. Сформулюйте висновки. Орієнтовний обсяг роботи – 1 сторінка (200–250 слів). Текст обсягом до 100 слів екзаменатори не перевірятимуть.

      На це питання не потрібно відповідати при онлайн тестуванні. Щоб дати об`єктивну оцінку ваших знань, питання з розгорнутою відповіддю повиннні перевіряти спеціально підготовлені викладачі. При визначенні загального результату онлайн тестування, буде взято середній бал за це питання, а саме 12 балів по непереведеній шкалі. Також, в кінці тестування, у вашому профілі будуть подані імовірні результати, які ви могли б набрати отримавши від 0 до 24 балів за це питання. Якщо ви не хочети щоб у кінцевий результат тесту нараховувалися ці 12, імовірно набраних вами, балів, то не клікайте по кнопці "Продовжити" на цій сторінці, а виберіть бажану операцію з правої панелі управління тестом.

Критерії оцінювання письмового висловлення
Максимально можлива сума балів за письмове висловлення (сума балів за всіма критеріями) – 24
Змістове наповнення – Опрацювання умов, зазначених у ситуації (4 умови).
Кількість балів – 0 – 8 тестових балів
2 тестових бали – кожна умова опрацьована повністю.
1 тестовий бал – кожна умова, яка лише згадана.
0 тестових балів – умова не опрацьована.

Структура тексту та зв’язність
Кількість балів – 0 – 8 тестових балів
Логічність і послідовність викладу.
2 тестових бали – письмове висловлення побудовано логічно й послідовно.
1 тестовий бал – логічність і послідовність викладу частково порушено.
0 тестових балів – логіка викладу відсутня, робота складається з набору речень.
Зв’язність, наявність з’єднувальних елементів у тексті.
2 тестових бали – з’єднувальні елементи (сполучники сурядності and, but та підрядності because, so, if, when, that, that is why тощо, а також слова-зв’язки which, that, who та інші) наявні.
1 тестовий бал – з’єднувальні елементи наявні частково.
0 тестових балів – з’єднувальні елементи відсутні.
Відповідність письмового висловлення заданому формату (твір, лист (особистий, діловий), оголошення, записка тощо).
2 тестових бали – стиль висловлення, ознаки відповідно до формату тексту повністю відповідають меті написання.
1 тестовий бал – стиль висловлення, ознаки відповідно до формату тексту частково відповідають меті написання, наявні порушення.
0 тестових балів – ознаки відповідно до формату тексту не відповідають меті написання висловлення або відсутні.
Поділ тексту на абзаци.
2 тестових бали – робота структурована за абзацами.
1 тестовий бал – робота частково структурована за абзацами.
0 тестових балів – робота не структурована за абзацами.

Використання лексики - лексична наповнюваність; володіння лексичним матеріалом.
Кількість балів – 0 – 4 тестових бали
4 тестових бали – використаний широкий спектр лексичних одиниць, лексичний матеріал вжито адекватно.
3 тестових бали – використаний достатній словниковий запас. Можлива наявність кількох лексичних помилок, які не впливають на адекватність сприйняття тексту.
2 тестових бали – недостатній словниковий запас. Наявні лексичні помилки, що заважають адекватному сприйняттю окремих висловлювань (речень).
1 тестовий бал – недостатній словниковий запас. Неадекватне використання лексики, що утруднює процес розуміння цілих фрагментів тексту.
0 тестових балів – через велику кількість лексичних помилок зміст висловлення незрозумілий.

Використання граматики – морфологія; синтаксис; орфографія.
Кількість балів – 0 – 4 тестових бали
4 тестових бали – робота не містить помилок або наявні окремі помилки (не більше трьох помилок), що не заважають розумінню написаного, крім помилок на
• вживання числа і особи в дієслівних часових формах,
• вживання артиклів (основні правила),
• порушення порядку слів у реченні,
• вживання частки to з інфінітивом,
• вживання незлічуваних іменників (типу advice)
• вживання умовних речень
Якщо серед трьох помилок наявна помилка, що відповідає хоч одному з перерахованих вище мовних явищ, робота оцінюється в «3» бали
3 тестових бали – незначна кількість помилок (не більше восьми помилок ), що не заважають розумінню написаного, крім помилок на
• вживання числа і особи в дієслівних часових формах,
• вживання артиклів (основні правила),
• порушення порядку слів у реченні,
• вживання частки to з інфінітивом,
• вживання незлі чуваних іменників (типу advice)
• вживання умовних речень.
Якщо серед восьми помилок наявна помилка, що відповідає хоч одному з перерахованих вище мовних явищ або помилок більше ніж вісім, робота оцінюється в «2» бали
2 тестових бали – наявні помилки, що заважають розумінню окремих частин висловлення (речень). Або наявна значна кількість помилок (більше восьми), що не заважають розумінню написаного.
1 тестовй бал – велика кількість помилок (більше п’ятнадцяти), що суттєво заважають розумінню написаного або цілих фрагментів тексту.
0 тестових балів – велика кількість помилок, що унеможливлюють розуміння написаного.


Примітка:
1. Робота не перевіряється, якщо вона містить менш ніж 100 слів.
2. Якщо учасник тестування отримує оцінку «0 балів» за Змістове наповнення, то в такому випадку вся робота оцінюється в «0 балів».
3. Якщо учасник тестування отримує оцінку «0 балів» за критерій Використання лексики або Використання граматики, то в такому випадку вся робота оцінюється в «0 балів».


 

Управління тестом

Зберегти
Завершити
Пауза
Видалити тест
1 питання є, залишилось 32
Пропустити це питання